Zpracování osobních údajů probíhá ve firmě Complete Internet Services, s.r.o., IČO 259 30 443, v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR, Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679) podle interních pravidel a postupů ochrany osobních údajů. V případě jakýchkoli dotazů k této problematice nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese info@cis.cz.

Podmínky ochrany osobních údajů

25.5.2018

1. Definice pojmů a postavení Stran

1.1. Níže uvedené pojmy používané v této Smlouvě o zpracování s velkými počátečními písmeny budou mít přiřazeny následující význam, pokud z této Smlouvy o zpracování nebo z jejího kontextu nevyplývá něco jiného:

Osobní údaj“ znamená veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo

identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor;

Zákon“ znamená zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů;

„Nařízení“ znamená Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679

Zpracování osobních údajů“ znamená jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo

soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je

shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či

zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení;

Správce“ je právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů;

Zpracovatel“ je fyzická nebo právnická osoba, který zpracovává osobní údaje pro správce nebo jiné

1.2. Objednatel určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí jejich zpracování a odpovídá za ně. Objednatel je oprávněn pověřit zpracováním osobních údajů jiný subjekt jakožto zpracovatele. Objednatel vůči svým zákazníkům může zastávat roli správce i zpracovatele.

1.3. Poskytovatel zpracovává osobní údaje subjektů údajů na základě pověření objednatele jako zpracovatel.

 

2. Předmět smlouvy

Objednatel touto Smlouvou o zpracování pověřuje poskytovatele zpracováním osobních údajů za podmínek sjednaných v této Smlouvě o zpracování a poskytovatel se zavazuje na základě pověření objednatele v souladu se Zákonem, Nařízením a touto Smlouvou o zpracování provádět zpracování osobních údajů prostředky, způsobem, v rozsahu, po dobu a za účelem, jak je dohodnuto níže.

3. Zpracování Osobních údajů

3.1. Ke zpracování osobních údajů bude ze strany poskytovatele docházet výlučně za účelem plnění povinností z Provozní smlouvy uvedené v bodě 1.4, zejména za účelem uložení a zpracování dat.

3.2. Poskytovatel bude zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro plnění povinností plynoucích z Provozní smlouvy uvedené v bodě 1.4. Přitom nesmí porušit žádnou povinnost uloženou Zákonem či Nařízením.

3.3. Kategorie osobních údajů: předmětem zpracování budou identifikační údaje subjektu údajů.

3.4. Kategorie subjektů údajů: zákazníci.

3.5. Typ osobních údajů: nebudou zpracovávány citlivé osobní údaje, ani osobní údaje týkající se rozsudků v trestních věcech a trestných činů.

3.6. Doba, po kterou bude poskytovatel zpracovávat osobní údaje, je stanovena dobou platnosti Provozní smlouvy uvedené v bodě 1.4, případně dobou, kterou poskytovateli ukládají zvláštní zákony. Jakmile dojde k ukončení platnosti Provozní smlouvy uvedené v bodě 1.4 anebo pomine-li zvláštními zákony stanovená lhůta pro ukládání nebo zpracování osobních údajů, poskytovatel jednotlivé osobní údaje podle pokynů objednatele buď zlikviduje nebo je předá objednateli.

4. Práva a povinnosti Stran

4.1. Poskytovatel je povinen se při zpracování osobních údajů řídit pokyny objednatele. Poskytovatel je

v případě nevhodnosti udělených pokynů povinen na tuto skutečnost neprodleně objednatele upozornit

a takové pokyny neplnit.

4.2. Poskytovatel je povinen dbát na to, aby žádný ze subjektů údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, soukromého a osobního života subjektů údajů.

4.3. Poskytovatel je povinen informovat objednatele o jakémkoli případu porušení zabezpečení osobních

údajů, a to do 72 hodin od okamžiku, kdy se poskytovatel o takovém porušení dověděl.

4.4. Osoby, které jsou oprávněné nakládat s osobními údaji jsou povinny zachovávat mlčenlivost. Poskytovatel přijme taková opatření, aby zabezpečil, že všichni jeho pracovníci a třetí osoby, které jsou s poskytovatelem ve smluvním vztahu a kteří se mohou jménem poskytovatele podílet na plnění předmětu

Provozní smlouvy, tedy mohou přijít do styku s osobními údaji, budou smluvně vázáni povinností

mlčenlivosti a srozuměni s obsahem této smlouvy.

4.5. Poskytovatel se zavazuje být objednateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických

a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění objednatelovi povinnosti reagovat na žádosti

o výkon práv subjektu údajů stanovených v kapitole III Nařízení.

4.6. Poskytovatel se zavazuje být objednateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi podle článků 32 až 36 Nařízení, a to při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má poskytovatel k dispozici.

5. Záruky Poskytovatele

5.1. Poskytovatel se zavazuje přijmout a dodržovat taková technická a organizační opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich neoprávněné změně, zničení, ztrátě, zpracování či zneužití. V této souvislosti se poskytovatel zejména zavazuje, že přijme a bude dodržovat následující organizační a technická opatření:

5.1.1. Přístup k osobním údajům zpracovávaným na základě této Smlouvy o zpracování a používání

systému pro automatizovaná zpracování osobních údajů umožní pouze kompetentním osobám,

které budou mít přístup k osobním údajům na základě zvláštních uživatelských oprávnění;

5.1.2. Bude používat odpovídající technické zařízení a programové vybavení způsobem, který vyloučí

neoprávněný či nahodilý přístup k osobním údajům;

5.1.3. Osobní údaje v elektronické podobě bude uchovávat na bezpečných serverech nebo na

zabezpečených nosičích dat, ke kterým budu mít přístup pouze kompetentní osoby;

5.1.4. Dálkový přenos osobních údajů bude probíhat pouze prostřednictvím veřejně nepřístupné sítě

nebo prostřednictvím zabezpečeného přenosu po veřejných sítích;

5.1.5. Osobní údaje na fyzických nosičích bude uchovávat v náležitě zabezpečených objektech a

místnostech.

5.1.6. Zajistí integritu a nenarušenost osobních údajů, aby nedošlo k pozměnění osobních údajů

5.1.7. Pokud zpracovává osobní údaje více Správců, zajistí, že osobní údaje budou uchovávány oddělení

od osobních údajů jiných správců

5.1.8. Dodržovat Nařízení, zejména čl. 32 a splňovat veškeré podmínky dle Nařízení

5.2. Poskytovatel je povinen v souladu se Zákonem a Nařízením v dostatečném rozsahu dokumentovat

technicko - organizační opatření přijatá a provedená k zajištění ochrany osobních údajů a na požádání

objednatele mu takovou dokumentaci předložit k nahlédnutí.

5.3. Poskytovatel se zavazuje poskytovat objednateli veškerou potřebnou součinnost při plnění povinností stanovených Zákonem a Nařízením a umožní mu audit nebo kontrolu zákonnosti zpracování osobních údajů. Poskytovatel je povinen objednateli doložit, že je schopen plnit své povinnosti stanovené touto Smlouvou, Zákonem či Nařízením.

6. Společná a závěrečná ustanovení

6.1. Tato Smlouva o zpracování nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma stranami. Tato

smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, a to po dobu platnosti Provozní smlouvy uvedené v bodě 1.4. vč.

všech dále uzavíraných příloh, dodatků a smluvních ujednání k této Provozní smlouvě.

6.2. Strany se zavazují poskytovat si při plnění této Smlouvy o zpracování nezbytnou součinnost a předávat si navzájem informace potřebné k řádnému plnění svých povinností podle této smlouvy.

6.3. Tato smlouva může být měněna a doplňována jedině na základě písemných dodatků, které budou

vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány zástupci stran písemné dodatky jsou oprávněny předkládat obě strany. Toto ustanovení se netýká případných pokynů objednatele, které mohou být učiněny prostřednictvím e-mailové zprávy.

6.4. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.

6.5. Pokud by bylo některé z ustanovení uvedené v této smlouvě neplatné, nebude tím dotčena platnost

ostatních ustanovení a ani platnost smlouvy jako celku, pokud by ostatní ustanovení mohla vedle

neplatných ustanovení samostatně obstát. Strany budou v tomto případě povinny nahradit neplatné

ustanovení takovým ustanovením, které se pokud možno blíží účelu neplatného ustanovení.

 

Více o Podmínky ochrany osobních údajů
Komerční a průmyslová řešení
cz
800 900 231

Jsme tu pro Vás každý všední
den 8:00 - 16:00 hodin.

Podpořte nás

TELEFON
+420 493 525 315

E-MAIL
info@cis.cz

Volejte zdarma: 800 900 231

JIČÍN
Fortna 43
506 01 Jičín
Česká republika, EU